Zápis skutečného majitele do evidence

Od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřenských správců svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů (dále „zapsané osoby“) zapsat svého skutečného majitele. Je přitom třeba dodat, že tuto povinnost musí splnit právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku do 31.12.2018; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021

DO 31.12.2018 JE TO BEZ SOUDNÍHO POPLATKU 1000KČ (spolky jsou od poplatků osvobozeny vždy)

Skutečným majitelem je v podstatě ten, kdo rozhoduje…

Evidence skutečných majitelů je zcela neveřejná. Nelze do ni obecně nahlížet, ani v ní vyhledávat a není veřejným rejstříkem.

Je tedy přístupná tomu, kdo soudu prokáže tzv. oprávněný zájem na předcházení trestným činům podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnostim,…. Oprávněnost se bude posuzovat ve vztahu ke konkrétní situaci, zohledněna bude konkrétní osoba a důvody. Sezná-li soud, že osoba má oprávněný zájem na získání výpisu, vydá jí ho.

Co se zapisuje

jméno a adresa místa pobytu 
datum narození a RČ
státní příslušnost
podíly na hlasovacích právech,... a jiné skutečnosti,...

Odeslání formuláře

Lze podat pouze elektronicky na formuláři stanoveném Ministerstvem spravedlnosti https://issm.justice.cz/
-vygeneruje se formulář – PDF dokument
-odesílá se prostřednictvím datové schránky

Návrh může podat osoba, která je oprávněna podat návrh na zápis do veřejného rejstříku

Při vygenerování unikátního kódu „JISM“ MUSÍTE TENTO KÓD ZAPSAT, PROTOŽE HO UŽ NIKDY VÍCE NEUVIDÍTE a tímto kódem se pak přihlašujete při změně údajů (změny se provádějí do 5 dnů) !!!

Získání výpisu zapsanou osobou

Evidence skutečných majitelů je zcela neveřejná. Nelze do ni obecně nahlížet, ani v ní vyhledávat a není veřejným rejstříkem.

Je tedy přístupná tomu, kdo soudu prokáže tzv. oprávněný zájem na předcházení trestným činům podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnostim,…. Oprávněnost se bude posuzovat ve vztahu ke konkrétní situaci, zohledněna bude konkrétní osoba a důvody. Sezná-li soud, že osoba má oprávněný zájem na získání výpisu, vydá jí ho.

Zapsaná osoba může získat ve vztahu k jí zapsaným údajům o skutečném majiteli výpis z evidence skutečných majitelů. Takovýto výpis může získat dvěma způsoby:

  1. použitím přiděleného jedinečného identifikátoru ke skutečnému majiteli přímo v aplikaci evidence skutečných majitelů, nebo

  2. žádostí o výpis adresovanou příslušnému rejstříkovému soudu.

ad 1) Pokud v internetové aplikaci evidence skutečných majitelů uživatel klikne na ikonu „Zobrazení mého výpisu„, je následně vyzván k vyplnění svého jedinečného identifikátoru ke skutečnému majiteli. Dále je třeba zvolit, zda je požadován platný či úplný (tj. i s historickými údaji) výpis. Je-li jedinečný identifikátor zadán ve vztahu k danému zápisu v evidenci skutečných majitelů správně, zobrazí se výpis. Zobrazený výpis je možné stáhnout jako podepsaný PDF dokument (elektronický podepsaný výpis).

Jak získat jedinečný identifikátor ke skutečnému majiteli, k čemu dále slouží a jak funguje, lze zjistit na uvedených www stránkách.

ad 2) Obecně pak zapsaná osoba může získat výpis z evidence skutečných majitelů přímo od příslušného rejstříkového soudu. Takto získaný výpis může být jak elektronicky podepsaný, tak listinný úředně ověřený.

Listinný úředně ověřený výpis

Listinný výpis je možné získat od příslušného rejstříkového soudu. Tato možnost je zpoplatněna.

Sice nejsou žádné sankce za to, když se nezaregistrujete, ale kdybyste pak náhodou zaregistrovaní být potřebovali, je to již zpoplatněné (viz.výše) ….

a navíc POSKYTOVATELÉ DOTACÍ NEBO BANKOVNÍ INSTITUCE PO VÁS MOHOU VÝPIS Z TOHOTO REGISTRU VYŽADOVAT

více na: https://issm.justice.cz/

Čerpáno ze zdrojů Ministerstva spravedlnosti